VUOSITTAIN TEHTÄVÄT SUUNNITELMAT

 

Alapihan tilalle tehdään vuosittain seuraavia suunnitelmia

 

Wisu viljelysuunnitelma              Linkki vuoden 2007 suunnitelmaan

o   Tehdään ennen kasvukautta.

o   Suunnitellaan lannoitus tarpeet ja kylvöt.

o   Arvioidaan karkearehujen riittävyys ja viljely tarpeet.

o   Suunnittelusta vastaa Matti ja tarvittaessa piiriagrologi avustaa

 

Ruokinta suunnitelma                  Lehmät      hiehot

o   Ruokinta suunnitelma laaditaan sisäruokintakauden alussa jolloin valitaan käytettävä väkirehu ja kivennäiset. Suunnitelmaa tarkistetaan rehuerän vaihtuessa.                                                             

o   Laidunkauden ruokinta suunnitellaan keväällä ennen laidunkautta.

o   Ruokinnan onnistumista seurataan (urea, lanta, maidonpitoisuudet, maitomäärät jne.)

o   Suunnitelma laaditaan yhteistyössä rehutoimittajan kanssa.

 

Maksuvalmius:

o   Erillistä paperiversiota ei tehdä. Mutta tuloja ja menoja seurataan tarkasti kirjanpito-ohjelmalla. sekä taloushallinta laskelmalla  

o   Laskut ja maksut ajoitetaan tulojen kanssa, niin ettei kassavajetta syntyisi.

 

Jalostus suunnitelma                  Jasu

o   Jalostuskonsulentti laatii jalostus-suunnitelman vuosittain

 

Karjantarkkailun ”häkkyrä”/ vuosisuunnitelma

·    Maitotilaneuvojan avustuksella seurataan karjan kehitystä suhteessa tavoitteisiin.

Katetuottolaskelmat

·    Taloushallinta ohjelmisto (Excel)

Nautakarjan terveydenhuolto suunnitelma     

·    Toteutetaan yhteistyössä kunnan eläinlääkärin kanssa

·    Selvitetään tuotanto olosuhteet ja tavat

·    Kartoitetaan karjan terveydentila ja puututaan epäkohtiin